Hasło Definicja
ADR (z fr. L’ Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) – międzynarodowa konwencja regulująca transport materiałów niebezpiecznych. Wśród materiałów niebezpiecznych możemy wyróżnić m.in.: materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały ciekłe zapalne, materiały promieniotwórcze, materiały żrące, inne materiały i przedmioty niebezpieczne.
AEO (z ang. Authorized Economic Operator) - Status Upoważnionego Przedsiębiorcy - oznacza wiele uprawnień w procesie kontroli celnej odbywającej się na terenie Unii Europejskiej. W konsekwencji odprawa celna przebiega znacznie sprawniej.
Agent celny to podmiot zajmujący się reprezentowaniem podmiotów gospodarczych przed organami celnymi oraz podatkowymi. Głównie zajmuje się sprawami związanymi z międzynarodowym obrotem towarów.
Akredytywa jest formą płatności stosowaną w rozliczeniach krajowych i zagranicznych. To zobowiązanie banku importera, w formie pisemnej, do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie.
APR (z ang. adjustable pallet racking) - regały paletowe, które posiadają funkcję zmiennej konfiguracji, tzn. można je dostosować do wymiarów wózków jezdniowych oraz do wymiarów ładunków jednostkowych.
ATA / Karnet ATA (z ang. Temporary Admission) - to międzynarodowy dokument celny, stosowany przy odprawie czasowej towarów, umożliwiający dokonanie czasowego przywozu lub wywozu towarów.
ATP umowa regulująca międzynarodowe przewozy produktow żywnościowych, które są łatwo psujące się, a także dotycząca specjalnych urządzeń stosowanych do takiego transportu.
AVI żywe zwierzęta.
BIG ponadwymiarowy ładunek.
CAF to dodatek walutowy, który służy do zminimalizowania efektów wahań kursów walutowych.
CBM (z ang. Cubic Meter) - jednostka miary oznaczająca metry sześcienne.
CCAM (z ang. China Customs Advanced Manifest)  – system manifestowania przesyłek w Chinach.
CEMT zezwolenie na przewóz towarów pomiędzy państwami członkowskimi CEMT. Dotyczy transportów ponadgranicznych. Zezwoleń udziela właściwe ministerstwo transportu lub handlu
CFR (z ang. Cost and Freight) – pokrycie przez sprzedawcę kosztów transportu do portu docelowego, bez kosztów ubezpieczenia.
CFS (z ang. Container Freight Station) – kontenerowiec. W przypadku eksportu, to baza, w której przyjmowane są od klienta ładunki mniejsze od kontenera (LCL) celem skonsolidowania ich w kontenerach. W przypadku importu, to dekonsolidacja - ładunki są wypakowywane z kontenerów i dostarczane klientom.
CIM międzynarodowa konwencja dotycząca transportu towarów koleją.
CIP (z ang. Carriage and Insurance paid to) -  zwrot INCOTERM oznaczający, że przewóz i ubezpieczenie zostało opłacone do określonego miejsca przeznaczenia.
COD

(z ang. Cash On Delivery) – płatność gotówką przy odbiorze towaru.

COTIF

(z ang. Convention relative aux transports internationaux ferroviaries)  - konwencja COTIF dotycząca międzynarodowych przewozów w transporcie kolejowym. Dotyczy transportów transgranicznych zarówno towarów, jak i osób.

CPT (z ang. Carriage Paid To) – zwrot INCOTERM oznaczający, że przewóz  został opłacony do określonego miejsca przeznaczenia.
D/N (z ang. Debit Note) – nota obciążeniowa - jest dokumentem służącym do obciążana kosztami i/lub opłatami za usługi. To zestawienie operacji, których nie można udokumentować za pomocą faktury.
D/O (z ang. Delivery Order) – dokument zezwalający na wydanie ładunku w porcie.
D/P (z ang. Document Against Payment) - dokumentowe inkaso gotówkowe - oznacza wydanie dokumentu w zamian za płatność.
D2D (z ang. door to door) – oznacza pełną obsługę spedycyjną, od punktu odebrania towaru od nadawcy, aż po dostarczenie towaru do odbiorcy. Taka usługa zawiera także wypełnienie wszystkich niezbędnych formalności przez spedytora.
daN jednostka siły - Dekaniuton, 1/10 Niutona, stosowany  np. przy zabezpieczaniu ładunku do podania nośności, bądź odporności lin lub pasów na zerwanie.
Deklaracja pochodzenia oświadczenie dotyczące pochodzenia towarów, składana w związku z eksportem.
DGD (z ang. Dangerous Goods Declaration) - deklaracja załadowcy określająca właściwości towaru niebezpiecznego.
DMC dopuszczalna masa całkowita. Oznacza łączną masę pojazdu lub zespołu pojazdów wraz z masą ładunku, która jest deklarowana jako dopuszczalna przez właściwe władze.
Dokument celny SAD Jednolity Dokument Administracyjny - dokument obowiązujący wyłącznie w przypadku importu i eksportu towarów z/do krajów trzecich (nie należących do Unii Europejskiej).
Dokument EUR 1 jest to świadectwo przewozowe, właściwe dla stosowania obniżonych stawek celnych, w tym również zawieszonych lub ustanowionych w ramach traktatowych kontyngentów taryfowych.
Doppelstock system belek umożliwiający umieszczenie ładunków na naczepie na dwóch poziomach.
Dopuszczalna masa kontenerów w transporcie drogowym wynosi około 22 tony towaru.
DSK deklaracja określoego w czasie składowania.
Dysponent jest osobą odpowiedzialną w firmie transportowej lub spedycyjnej za planowanie oraz rejestrację zleceń transportowych. Ponadto odpowiada za ustalanie i optymalizowanie tras, nadzór nad pracą kierowców na trasach krajowych i międzynarodowych, a także prowadzi nadzór nad przypływem dokumentacji towarzyszącej procesowi transportowemu.
ECTA „European Chemical Transport Association” jest stowarzyszeniem europejskich przedsiębiorstw transportu i logistyki wowarów chemicznych w Europie. Jej celem jest ulepszenie standardów dotyczących wydajności realizacji transportów, a także bezpieczeństwa, jakości, środowiska i aspektów socjalnych przy transporcie produktów chemicznych w Europie.
ETA (z ang. estimated time of arrival) – przybliżony czas załadunku.
ETD (z ang. Estimated/Expected Time of Departure) - w transporcie oznacza datę, w której towar/przesyłka opuszcza określony port morski lub port lotniczy.
FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading FBL jest dokumentem przejęcia, ubezpieczenia i towaru. Spedytor będący w posiadaniu dokumentu FBL ma możliwość występowania w roli przewoźnika morskiego w przewozach relacji port-port oraz w roli operatora multimodalnego; jest on osobą upoważnioną do dysponowania towarem.
FCA (z ang. free carrier) - oznaczenie sytyacji, w której ładunek został dostarczony do przewoźnika.
FCR (z ang. Forwarder's Cargo Receipt) – potwierdzenie przyjęcia ładunku przez spedytora.
FEU (z ang. Forty Foot Container Equivalency) – jednostka miary odpowiadająca objętości kontenera 40 stopowego.
FIFO (z ang. first in – first out) – jest metodą kolejki lub metodą ceny najwcześniejszej. To metoda wyceny towarów na magazynie i ich rozchodu, polegającą na księgowaniu rozchodu zaczynając od tej jednostki towaru, która została przyjęta do magazynu najwcześniej.
FLAT kontener typu flat rack (kontener o podstawie płytowej. Jest pozbawiony dachu i dłuższych ścian, pozostałe dwie krótkie są solidnie osadzone i stanowią filary kontenera.
Franco określenie stosowane przeważnie w transporcie. Oznacza, że sprzedający pokrywa koszty pakowania towaru i jego transportu do miejsca przeznaczenia.
FRI towary mrożone, które podlegają kontroli weterynaryjnej lub sanitarnej.
FT/FTR (z ang. flat rack) - są to kontenery nie posiadające góry i dłuższych boków, przystosowane do przewozu ładunków o niestandardowej szerokości.
FTK (z ang. Freight Tonne Kilometers) – 1 FTK opowiada jednej tonie ładunku na jeden kilometr. FTK wykorzystuje się do pomiaru rzeczywistego ruchu transportowego.
FTL (z ang. Full Truck Load) – określenie ładunku zajmującego całą powierzchnie (lub tonaż) naczepy. Obecnie maksymalna wielkość ładunku w transporcie drogowym to 38 europalet i 24 ton wagi.
GATT (z ang. General Agreement on Tariffs and Trade) - Układ Ogólny w Sprawie Ceł i Handlu - porozumienie pomiędzy krajami z całego świata, którego podstawowym zadaniem jest usunięcie barier w handlu międzynarodowego.
GCR (z ang. General Cargo Rate) - to stawka dla drobnicy, stosowana jest dla towarów standardowych.
GDP (z ang. Good Distribution Practice) - Dobra Praktyka Dystrybucyjna - spełnienie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej leży w obowiązkach przedsiębiorstw, które są uczetnikami łańcucaha dostaw zajmującego się produktami leczniczymi na terytorium Polski oraz Unii Europejskiej.
Gestia Transportowa jest prawem jednej ze stron kontraktu do zorganizowania procesu transportowego, a także określa podział kosztów oraz obowiązki między stronami.
GXP (z ang. Good X Practice) – jest to uniwersalny skrót określający wytyczne i przepisy dotyczące jakości „dobrych praktyk”. W tym przypadku „X” odnosi się do różnych dziedzin.
HACCP

(z ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) – jest to system organizacyjny. Został stworzony dla funkcjonowania firmy w taki sposób, by wykluczyć skażenie lub zanieczyszczenie produktów spożywczych. Gwarantuje bezpieczeństwo konsumenta, jeśli spełnione zostana wymagania dotyczące danego produktu spożywczego.

HDS

hydrauliczny dźwig samochodowy – to samochód ciężarowy z zamontowanym na nim żurawiem (tzw. żurawiem przeładunkowym). Taki rodzaj pojazdu umożliwia samodzielny załadunek/rozładunek.

HEA

(z ang. Heavy cargo) – ładunki, których waga wynosi od 150 kg.

HEG

(z ang. Hatching eggs) – oznaczenie odnoszące się do transportu jajek w kontrolowanej temperaturze i wilgotności.

HQ

(z ang. high cube) – kontenery o wysokości powyżej 120 Cali.

HS (z ang. Harmonized Commodity Description and Coding System) - Zharmonizowany System Oznaczania i Kodowania Towarów - jest to jednolita klasyfikcja produktów, która została uznana na całym świeci.
HUM (z ang. Human remains in coffins) – oznaczenie dotyczące transportu ludzkich szczątków w trumnie.
I.S.O. (z ang. in shipper owned tank) – przewóz w kontenerze, którego włascicielem jest osoba wysyłająca.
IMDG (z ang. International Maritime Dangerous Goods) – międzynarodowy kod dla towarów niebezpiecznych.
Incoterms są to określenia opisujące Międzynarodowe Reguły Handlu. Składają się z 11 zasad definiujących, kto jest za co odpowiedzialny podczas międzynarodowych transakcji. Jest powszechnie stosowane w handlu zagranicznym.
IRU (z ang. International Road Transport Union) - Międzynarodowa Unia transportu drogowego -  pozarządowa organizacja zajmująca się kwestiami poprawy warunków przewozu drogowego.
ITU (z ang. Intermodal Transport Unit) - kontenery, nadwozia wymienne i naczepy stosowane w transporcie kombinowanym.
Izoterma a dokladniej nadwozie izotermiczne - jest to nadwozie izolowane, które pozwala na częsciową kontrolę temperatury przewozu. Nie jest wyposażona w agregat, więc nie możliwe jest schłodzenie bądź ogrzanie ładunku.
JIT (z ang. just in time) – metoda just-in-time - w dosłownym tłumaczeniu: w samą porę, dokładnie na czas - metoda polegająca na dostarczaniu materiałów potrzebnych do wytworzenia produktów lub usług dokładnie w takiej ilości, jak i czasie, jakich wymaga odbiorca. Głównym zalożeniem tej metody jest minimalizowanie zapasów do niezbędnego minimum oraz optymalizacja dostaw.
Karnet TIR jest to międzynarodowy celny dokument tranzytowy, z wykorzystaniem którego realizowana jest procedura TIR, na podstawie przepisów Konwencji TIR. Dokument ten jest wystawiany przez towarzystwo udzielające gwarancji oraz zatwierdzony przez władze celne, na podstawie którego przewozi się towary.
Kłonice boczne, pionowe pręty służace do mocowania, a także element naczepy.
Konsolidacja polega na grupowaniu mniejszych jednostek ładunkowych w większe dla celów transportowych. Takie rozwiązaznie pozwala na zwiększenie stopnia wykorzystania środków transportu.
Konwencja ATP umowa dotycząca międzynarodowych przewozów szybko psujących się artykułów żywnościowych i specjalnych środków transportu przeznaczonych do tych przewozów.
Konwencja CMR (z ang. Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road) –  międzynarodowy akt prawny regulujący w jednolity sposób zasady transportu drogowego towarów, główniem w kwestii dokumentacji transportu oraz odpowiedzialności spedytora.
Konwencja TIR jest to międzynarodowa konwencja celna, która dotyczy przewozu towarów samochodami ciężarowymi w transporcie międzynarodowym. Dzięki temu ułatwione są procedury na przejściach granicznych i w urzędach celnych, celem zwiększenia skuteczności przewozów drogowych.
KPI (z ang. Key Performance Indicators) – kluczowe wskaźniki efektywności.
L/C (z ang. Letter of Credit) – akredytywa - jest formą płatności stosowaną w rozliczeniach krajowych i zagranicznych. To zobowiązanie banku importera, w formie pisemnej, do wypłacenia wskazanemu beneficjentowi określonej kwoty pieniężnej w ustalonym terminie.
LAR (z ang. Live Animals Regulation) – rozporządzenie dotyczące żywych zwierząt.
LDM (z ang. loading meter) - oznaczenie metrów ładownych. 1ldm = 2,4m x 1m =2,4 m2. ! LDM nie jest tożsamy z metrem bieżącym lub kwadratowym.
LIFO (z ang. last in – first out) – jest metodą ceny najpóźniejszej. To metoda wyceny produktów na magazynie i ich rozchodu, która polega na księgowaniu rozchodu rozpoczynając od ostatniej jednostki przyjętej do magazynu.
Linka celna (plomba celna) zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie kontenera lub opakowania, zakładane przez służbę celną na towary podlagające ocleniu.
List gwarancyjny to zobowiązanie w formie pisemnej, które dotyczy pokrycia wszystkich strat, szkód i kosztów przewoźnikowi spowodowanych rezygnacją z poszczególnych warunków umowy przewozowej.
Lista ładunkowa to dokument, który jest wykazwm wszystkich towarów transportowanych danym środkiem transportu. W transporcie lotniczym oraz morskim lista ładunkowa nazywana jest manifestem.
LTL (z ang. Less Than Truckload) – mniej niż całkowita powierzchnia ładunkowa. Określenie stosowane w transporcie drogowym, które odnosi się do ładunku, zajmującego jedynie część z całkowitej dostępnej przestrzeni naczepy auta.
Materiał aramidowy aramid jest specjalnym materiałem do plandek dachowych, jest koloru żółtego i posiada właściwości ognioodporne.
Maty antypoślizgowe środki wykorzystywane do zabezpieczania ładunków. Są to podkładki, które zwiększają współczynnik tarcia. Wykonuje się je z materiałów hamujących poślizg, m.in. z granulatów gumowych lub powlekanego papieru.
Metoda kształtowa sposób zabezpieczania ładunku. Polega na dopasowaniu kształtu tak, aby uniemożliwić ruch ładunku na naczepie.
Metoda siłowa sposób zabezpieczenia ładunku, polegający na dociśnięciu ładunku, najczęściej z wykorzystaniem opasania poprzecznego.
Mocowanie szpringowe zabezpieczenie ładunku według metody kształtowej. Ma na celu zabezpieczenie ładunku przed działaniem siły w kierunku jazdy lub w kierunku przeciwnym. W tej metodzie wykorzystywany jest strop przepasany przez narożne warstwy ładunku oraz dwa odciągi ukośne.
Model „w kółku” oznacza stałe kursy między dwoma punktami wykonywane przez przewoźników  (np. Polska - Niemcy - Polska).
MRN (z ang. Movement Reference Number) - to numer ewidencyjny międzynarodowych operacji tranzytowych. Zwyczajowo, jest to dokument potwierdzający procedurę wywozu. Dzięki MRN możliwe jest kontrolowanie tranzytu. 
MSDS (z ang. Material Safety Data Sheet) – karta charakterystyki towaru niebezpiecznego, która określa jego grupę i klasę.
Myto jest to opłata ponoszona pomiędzy dwoma punktami drogi. Jej wysokość uzależniona jest m.in. od rodzaju pojazdu, masy, drogi.
Napinacz jest to element napinający pas zabezpieczający ładunek. Rozróżniamy napinacze z długą dźwignią (siła naciągu 375-500 daN) oraz krótką (siła naciągu 250-350 daN).
OCP jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, które wynika z zarobkowego przewozu drogowego ładunków. OCP jest ubezpieczeniem dobrowolnym.
OCPU jest to Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika Umownego.
OCS jest to Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Spedytora. Przeznaczone jest dla firm zajmujących się organizacją przewozu ładunków w kraju oraz za granicą. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna spedytora wobec zleceniodawcy i osób trzecich. Chroni spedytora w przypadku powstania szkód z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, które wynikały bezpośrednio z zawartej umowy spedycji i zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
OOG (z ang. out of gauge) – ładunek ponadgabarytowy.
Opasanie poprzeczne zwane również odciągiem pętlowym lub mocowaniem pętlowym. Zabezpieczenie ładunku metodą siłową w celu zabezpieczenia przed działaniem sił bocznych.
OPWS Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne –  to prawa i obowiązki stron umowy spedycji, które swoje zastosowanie mają w stosunkach pomiędzy spedytorem, a jego zleceniodawcą. Nie są one przepisem prawnym oraz nie stanowią źrodła prawa. W skład OPWS zalicza się 31 paragrafów.

OT

(z ang. open top container) - oznaczenie kontenera, który - zamiast stałego dachu - posiada otwartą górę objętą plandeką.

Pasy zabezpieczające

są to pasy służące do mocowania oraz zabezpieczania ładunku. Wyróżnia się pasy mocujące z napinaczem z krótką dźwignią (siła naciągu ok. 350 daN) oraz pasy mocujące z napinaczem z długą dźwignią (siła naciągu ok. 500 daN).

PLL

palety.

POD

(z ang. proof of delivery) – dokument potwierdzenia dostawy.

POD

(z ang. Port of Discharge) – port wyładunku.

POL

(z ang. Port of Loading) – port załadunku.

Poprzeczki

są to środki służące do zabezpieczenia ładunku. Nazywane są również deskami zaciskowymi lub zabezpieczeniami, a także zamknięciami ścianki pośredniej. Stosuje sie je do zabezpieczenia ładunku metodą kształtową.
Procedura 4000 procedura dotycząca dopuszczenia towaru do obrotu z odroczonym podatkiem VAT. W tym pzypadku cło jest opłacane z chwilą odprawy, a VAT z tytułu importu rozliczany jest w deklaracji VAT-7.
Procedura 4200

procedura dotycząca dopuszczenia towaru do obrotu, z natychmiastowym wywozem towaru do innego kraju Unii Europejskiej. W tym przypadku cło opłacane jest w kraju, w którym dokonywana jest odprawa celna, natomiast VAT płatny jest w kraju docelowym.

Project Cargo

określenie stosowane do opisu krajowego lub międzynarodowego transportu dużych, ciężkich i wartościowych przedmiotów.

RF

kontener typu chłodnia.

SAD (z ang. Single Administrative Document) – jednolity dokument administracyjny. Pełni funkcję wniosku o wszczęcie postępowania celnego. Obowiązuje dla wszystkich towarów podlegających ocleniu na terenie Unii Europejskiej.
SENT jest elektronicznym rejestrem zgłoszeń. Został stworzony na potrzeby realizowania ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Poprzez system SENT możliwe jest natychmiastowa przesłanie wymaganych ustawą danych oraz ich uzupełnianie i aktualizacja.
SIT jest deklaracją składaną przez nadawcę. Dotyczy ona wagi towarui ma zastosowanie wówczas, gdy do kontenera załadowano więcej niż 29 000 Ibs, tzn. więcej niż 13 154 kg. Obowiązuje głównie w handlu w USA i stosowana jest w transporcie intermodalnym.
SKU (z ang. stock keeping unit) - jednostka magazynowa.
SMGS list przewozowy stosowany w transporcie kolejowym. Jest to umowa o przyjęciu i przewozie towaru stosowana w międzynarodowej kolejowej komunikacji towarowej.
SOC (z ang. Shipper's Own Container) - kontener, który jest w posiadaniu właściciela transportowanych towarów.
SOP dedykowane standardowe procedury operacyjne.
SPMT (z ang. self-propelled modular transporter) – samojezdny, modułowy transporter z platformą,służący do transportu ładunków ponadgabarytowych.

Ściana czołowa

przednia ściana w naczepie.
T1 jest dokumentem celnym używanym w czasie transportu pomiędzy dwoma urzędami celnymi. Dzięki T1 zapewniona jest widoczność ilości i wartości przewożonego towaru. Procedura T1 stosowana jest do wszystkich towarów pochodzących z krajów EFTA, tzn. z poza krajów Unii Europejskiej.
T2 dokument celny T2 - jest wystawiany wówczas, gdy towar jest przewożony z jednego miejsca do drugiego na obszarze celnym Unii Europejskiej, ale po drodze transport przebiega przez państwo lub państwa, które nie są członkami Unii Europejskiej. Dokument T2 odnosi się wyłącznie do transportu lądowego.
T2L jest to dokument celny wystawiany w przypadku, gdy ładunek przewożony jest pomiędzy portami znajdującymi się na terenie Unii Europejskiej drogą morską lub lotniczą. Zgodnie z prawem obowiązującym w Unii Europejskiej zarówno morze, jak i przestrzeń powietrzna traktuje się pod względem celnym jako terytorium kraju trzeciego.
Tachograf urządzenie, którego zadaniem jest rejestracja czasu pracy i odpoczynku kierowcy.
TAPA A FSR wymagania dotyczące bezpieczeństwa obiektów logistycznych.
TAPA B TSR  wymagania dotyczące bezpieczeństwa transportu samochodowego.
TARIC (z fr. TARif Intégré Communautaire) - Zintegrowana Taryfa Wspólnot Europejskich - jest to system prowadzony przez Dyrekcje Generalną ds. Podatków i Unii Celnej. Zawiera przepisy prawne wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, które dotyczą taryf celnych dla produktów przemysłowych i rolnych.
TEU (z ang. 20 feet equivalent unit) - jednostka miary odpowiadająca objętości jednego 20-stopowego kontenera.
Transib kolej syberyjska - to najdłuższa linia kolejowa na świecie.
TSI (z ang. Technical Specification for Interoperability) - odnosi się do transportu kolejowego i  są to techniczne specyfikacje dla intreroperacyjności.
TSL Transport – Spedycja – Logistyka - Skrót opisujący branżę transportową w Polsce.
TT (z ang. Transit time) -­ czyli tzw. czas tranzytu, jest to niebędny szacunkowy czas transportu pojazdu z towarem z punktu A do punktu B.
VAL (z ang. Valuable cargo) – transport o dużej wartości, powyżej 1000$.
VGM (z ang. Verified Gross Mass) - zweryfikowana masa konterenera - jest to waga brutto załadowanego kontenera. Na jej wartość składa się: masa towaru, materiały załadunkowe, palety, skrzynie, materiały zabezpieczające oraz waga kontenera.
WCA (z ang. World Cargo Alliance) –   Międzynarodowe zrzeszenie niezależnych spedytorów. Ma na celu poprawę jakości przewozów oraz wprowadzanie innowacji w branży TSL.
Wielozaczepowa listwa (Multilock) stalowa listwa znajdująca się na podłodze naczepy (na lewej i prawej ramie) z punktami mocowania dla pasów mocujących, które umieszczone są jeden przy drugim.